Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka je u nás stěžejní a na velice vysoké úrovni. I proto nás vyhledává velké množství rodičů a jezdí k nám pedagogové získávat zkušenosti. Máme celistvý program podporující všechny stránky osvojení jazyka, výborné lektory, obrovské množství zahraničních výukových materiálů, rozsáhlou anglickou knihovnu a hlavně vyzkoušený a fungující systém vzdělávání. Před 8 lety jsme současně začali jako jedna z mála škol v ČR pilotovat výuku čtení metodou Synthetic Phonics – tedy metodou využívanou v UK a USA. V současné době jsme pro tuto metodu modelovou školou a naší lektoři jsou metodiky syntetické metody právě pro ČR.

Děti se jazyku intenzivně věnují již od první třídy. Krom rozvrhových hodin, (na které je využita maximální dotace včetně navýšení), mají žáci ještě navíc odpolední hodiny s lektorem a konverzace s rodilou mluvčí (od první třídy). Nechybí ani anglická družina, reálie anglicky mluvících zemí,  či příprava na Cambridgeské zkoušky.  Není proto výjimkou, že každoročně velká část žáků páté třídy dosáhne jazykové úrovně A2 a někteří se rozhodnou skládat zkoušky pro úroveň B1.

Časová dotace v jednotlivých ročnících:

 

povinné

povinně volitelné

konverzace s rodilou mluvčí

volitelné

Aj družina

celkem hodin/týden

1.třída

2 hodiny

AJ hrou

1

 

1

5

2.třída

2 hodiny

synthetic Phonics

1

 

1

5

3.třída

3 hodiny

synthetic Phonics

1

 

1

6

4.třída

1 Grammar 2  běžné

1 Reading

Aj realie

2konverzace nebo 1konverzace a 1programování v AJ

příprava na Cambridgeské zkoušky

1-2h

 

8-9

5.třída

1 Grammar, 2  běžné

1  Reading

Aj realie

2konverzace nebo 1konverzace a 1programování v AJ

příprava na Cambridgeské zkoušky

1-2h

 

8-9

 

Kromě přípravy na Cambridgské zkoušky jsou všechny hodiny AJ zahrnuty ve školném.

Proč to u nás funguje a co děláme jinak než na jiných školách?

  • Pracujeme všichni společně a synchronně – rodilí mluvčí rozšiřují slovní zásobu potřebnou proto, aby učitelé základní angličtiny mohli navázat při svých hodinách. Učitelé angličtiny zase úzce spolupracují s rodilými mluvčími při výběru konverzačních témat a gramatických her. Asistent hodin angličtiny pomáhá při dělení dětí na menší pracovní skupiny a s digitální podporou na doma. Rodiče si mohou zapůjčit výukové materiály a portfolia k procvičování angličtiny doma. Děti mají zase možnost volby některých témat a volný přístup do anglické knihovny.
  • Jsme přesvědčeni ,že proto aby žák mohl pracovat na své angličtině sám a svým tempem (sám se rozvíjet), je stěžejní čtení. Věnujeme velkou část výuky v ČR ojedinělé avšak v UK a USA stěžejní metodě synthetic phonics. Naše anglická knihovna má více než 500 titulů. Jedná se o knihy používané k výuce četní v UK(Oxford Reading  Tree, Ladybirds Read It Yourself aj.) , ale také o beletrii (Ronald Dahl, Enith Bliton), Více k této metodě zde:
  • V hodinách jsou přítomni dva lektoři, a tak se můžeme dětem ještě více věnovat. Děti dělíme do skupin, pracujeme individuálně s těmi, co potřebují rychlejší/pomalejší tempo, zavádíme centra.
  • Máme obrovské množství výukových pomůcek a materiálů, které jsou dětem volně k dispozici. Mohou si tak v určité míře volit vlastní tempo, zaměření, dobrovolné úkoly. Nejstarší ročníky pracují v centrech, kde si samy volí některá témata.
  • Máme zpracovanou podporu pro rodiče/rodiny v podobě rozšiřujících materiálů na doma, digitální podporu na Google Classroom, otevřenou anglickou knihovnu. Vzdělávání tedy hodinou ve škole nekončí. Děti mají možnost využít rozšiřujících programů, témat a materiálů pro řízené samostudium.
  • Milujeme knihy a projektové vyučování. Každý ročník si tak může vyzkoušet anglický projekt na téma známé Aj knihy a to s využitím daltonského plánu a učení se plánování a zodpovědnosti za svou práci.
  • Pátou třídou u nás angličtina nekončí. Žáci opouštějící naši školu jsou vždy na mnohem vyšší úrovní než jejich vrstevníci. Mohou tak pro samostudium využít návazné anglické úkoly zadávané našimi lektory, účastnit se odpoledních hodin či pokračovat v on-line výuce na Google Classroom.
  • Budujeme v dětem pozitivní vztah k jazyku, lásku ke čtení, vnitřní motivaci. Drtivá většina dětí je tak schopná po ukončení docházky u nás pokračovat na svém vzdělávání, zodpovědně se postavit k dalším úkolům, které si samy stanoví a maximálně tak využít své nabyté zkušenosti a znalosti a potenciál.